Barnhagens profil och mål med verksamheten

Barnhagens profil handlar om hälsa och miljö, där utomhuspedagogik och utelek utgör en stor del av den vardagliga verksamheten. Vi har ett ekotänk i allt vi gör; från maten vi lagar i köket till vårt arbete med att vara en giftfri förskola. Vi är med i landets största pedagogiska nätverk för hållbar utveckling, Grön flagg, vilket lämnar avtryck i vår verksamhet. Sedan maj 2017 är vi Grön Flagg-certifierade på temat Kemikalier, Kretslopp djur & natur samt Livsstil & Hälsa. Våra barn och vår personal är alla medlemmar i Friluftsfrämjandet vilket innebär att vi jobbar med Mulle-, Knopp- och Knytteverksamhet. Barnhagens grundpelare för verksamheten sammanfattas i bilden nedan;

Bild1

Mål med verksamheten

Barnhagens verksamhet sätter leken i fokus där barnen ska förberedas för det fortsatta livet. Vi arbetar för

  • att våra barn ska känna sig välkomna, trygga och bekräftade
  • att våra barn utvecklar empati och respekterar varandras olikheter
  • Vi utgår ifrån Barnkonventionens material i värdegrundsarbete; Kompisböckerna och barns rättigheter.
  • att våra barn stimuleras i sitt språk med hjälp av berättelser, sång, drama, rim och ramsor. Vi använder Före Bornholmsmodellen samt arbetsmaterialet Språklust och språklust genom sagor för att gynna språkleken och språkutvecklingen.
  • Vi använder även ett material för de äldsta barnen:  Väpplarna som utifrån läroplanen innehåller områden i matematik, teknik, språk, naturkunskap och social kompetens.
  • våra barn ska erbjudas olika sätt att lära för att växa och utvecklas

Våra barn ska gå ut i livet med en känsla av att de kan och vill bidra. De ska ha tilltro till sig själva och även känna att det finns förväntningar på dem. Att de vill och kan. Har viljan och nyfikenheten för att få förändrat kunnande. De ska få en känsla för att det de själva gör bidrar och påverkar vår gemensamma framtid.

Barnhagens mål med verksamheten tar sin utgångspunkt i våra tankar kring hur barn lär sig bäst, sammanfattat i bilden nedan;

barnhagens-pelare

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bakgrund, socialt beteende eller utseende samt att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Här kan du läsa Barnhagens likabehandlingsplan.

Synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

Du som vårdnadshavare har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på vår verksamhet. Genom dina synpunkter kan vi bemöta det enskilda ärendet och på så sätt också utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

Du lämnar dina synpunkter eller klagomål genom att fylla i formuläret nedan. Synpunkterna eller klagomålen kommer sedan att hanteras av styrelsen. Du får vara anonym, men tänk då på att vi inte kan återkoppla ärendet till dig.